سوالات واقی آزمون در سال های گذشته که شما میتوانید قبل از امتحان واقعی معلومات خودتان را بسنجید و بعد از تخمین میزان موفقیت در آزمون اصلی شرکت کنید.

دانلود مجموعه کامل NBME for USMLE Step 1 با پاسخ
دانلود مجموعه کامل NBME for USMLE Step 1 با پاسخ